Consult[@]Abbaszadeh.org
76 55 27 88 21 98+
برای اطلاع از رویدادها، نام خود را به 3000234944 پیامک کنید

ابزارهای نوین فروش

بکارگیری ابزارها و تکنولوژی های نوین می توانند فروش را متحول کنند

به زودی در این بخش ابزارهای نوین فروش را معرفی خواهم کرد

خبرنامه
برای اطلاع از سمینارها و کارگاه ها ایمیل خود را ثبت کنید