Consult[@]Abbaszadeh.org
76 55 27 88 21 98+
برای اطلاع از رویدادها، نام خود را به 3000234944 پیامک کنید

ارزشها و منشور اخلاقی

ارزشها و منشور اخلاقی

۱- عشق ورزیدن به مشتری و همه افرادی که به خدمات ما نیاز دارند
۲- صداقت و شفافیت در خدمت رسانی و رسالت مقدس آموزش، مشاوره و کوچینگ
۳- همکاری و هم افزایی ؛ تعهد به رشد کیفیت خدمات بطور مستمر
۴- احترام به رقبای تجاری
۵- ارزش و احترام به مشتری بصورت مادام العمر

خبرنامه
برای اطلاع از سمینارها و کارگاه ها ایمیل خود را ثبت کنید