بازاریابی و فروش استارتاپی | کیارش عباس زاده | مشاوره بازاریابی و جذب سرمایه با بنیانگذار زودفود (اسنپ فود)
Consult[@]Abbaszadeh.org
76 55 27 88 21 98+
برای اطلاع از رویدادها، نام خود را به 3000234944 پیامک کنید

بازاریابی و فروش استارتاپی

استارتاپ ها و شرکت های کوچک نیازمند روشهای متفاوت بازاریابی ویژه خودشان هستند

در این بخش در مورد استراتژی ها و تاکتیک هایی از انواع روشهای بازاریابی سخن خواهم گفت که بیشتر مناسب  شرایط شرکت های نوپا و استارتاپ ها  است.