دغدغه

ما مراقبیم مبادا کسی صدمه ببیند،

هیچکس،

البته بجز خود ما.دیدگاهتان را بنویسید