Consult[@]Abbaszadeh.org
76 55 27 88 21 98+
برای اطلاع از رویدادها، نام خود را به 3000234944 پیامک کنید

رسالت

رسالت

همیشه  یکی از دغدغه هایم این بوده و هنوز هم هست که آنچه از بزرگان آموخته ام و آن را خود در زندگی شخصی و شغلی ام تجربه کرده ام،  برای دیگران بیان کنم و آنچه تا به حال نتوانسته ام درک کنم را نیز با پشتکار و ثبات قدم از اهل علم بیاموزم.

شاید نشود بر روی جمله زیر اسم فلسفه را گذاشت اما شاید بتوانم آن را خط مشی زندگی ام بدانم.

“تا زمانی که در این دنیا زندگی خواهم کرد، تا روزی که هستم لحظه لحظه برای بهتر شدن زندگی و احساس انسانهای این کره خاکی و خودم تلاش می کنم؛ حتی به اندازه آب دادن به گلدان خانه ام”.

ان شاالله.

خبرنامه
برای اطلاع از سمینارها و کارگاه ها ایمیل خود را ثبت کنید