میراث یک رهبر

توانایی شما را به عنوان یک رهبر با آنچه که شخصا یا به همراه تیم تان به دست آورده اید، اندازه نمی گیرند. بلکه با توجه به اینکه پس از رفتن شما، افراد و سازمانتان چقدر خوب پیش می روند، قضاوت می کنند. ارزش پایدار شما به عنوان یک رهبر، با توجه به امتداد و تداوم میراث شما سنجیده می شود.

با ثبات ترین شرکت ها در هر سطحی از سازمان، رهبران نیرومندی دارند. اغلب آنها اعتقاد دارند “تا زمانی که تاثیر گذار هستم، رهبری می کنم”.

رهبران بزرگ امروز بهای هر چیز را می پردازند تا از موفقیت فردا اطمینان یابند.دیدگاهتان را بنویسید