آخرین جلسه کلاس در NICCO

برای مدت یکسال افتخار داشتم تا همراه دانشجویان با استعداد و دوست داشتنی NICCO باشم. روراستی و محبتشان همیشه در قلبم پایدار خواهد ماند. افغانستانی های عزیز.

در دوره های مختلف برگزار شده در موسسه ژاپنی نیکو، بهمراه هم در طول دوره ها از فراز و نشیب ها، سختی ها و چالش های بسیاری با بینشی جدید عبور کردیم. عقیده دارم آنها همان مردان و زنان بزرگ فردا هستند که امروز دارند آن را پله پله و قدم به قدم می سازند.نیاز به کمک یا سوال دارید؟