آدمها تغییر می کنند

تنها خیاط من است که با من درست برخورد می کند.  بقیه با همان اندازه های کهنه ی قدیمی با من رفتار می کنند اما او هر دفعه، اندازه های جدید من را می گیرد.

آدمها تغییر می کنند.نیاز به کمک یا سوال دارید؟