آمارهایی در مورد مدیران

مدیران برتر

آماری در مورد مدیران شرکت های آمریکایی وجود دارد که فراتر از اعداد و ارقام، حرفهای جالبی هم برای گفتن دارد. جدول اول تعداد مدیران در بخش های مختلف را نشان می دهد و جدول دوم میزان تحصیلات و جدول سوم نیز اطلاعات دقیق تری در مورد تحصیلات مدیران در اختیار می گذارد.

مدیران
مدیران

مدارج تحصیلی مدیران:

تحصیلات مدیران
تحصیلات مدیران
تحصیلات مدیران
تحصیلات مدیراننیاز به کمک یا سوال دارید؟