آهسته تر

آهسته زندگی کردن

هر یک از لغات زیر،

سرعت، رقابت، کار زیاد، به خانه بردن مسائل کاری، تنش، استرس، خستگی، بی خوابی، توهم رشد، اعتیاد به کار، زندگی نا متعادل، بیماری های قلبی، سکته، کیفیت پایین عمر، ناامیدی و نارضایتی از زندگی برای شما چه معنایی دارد؟ چه چیزی را برایتان تداعی می کند؟

شاید بنابر دلایل محیطی، فرهنگی و یا انتخاب شخصی سرعت زندگیمان را خیلی زیاد کرده ایم. گاهی با دیگران مسابقه می دهیم و گاهی با خودمان. لحظه ای آرام و قرار نداریم تا دستاوردهایمان را ببینیم، شاید که از آنها لذت هم بردیم.

  شاید درشرایطی که این همه عجله، استرس و بازی سرعت ما و اطرافمان را فرا گرفته است، Slow living  به عنوان یک انتخاب یا یک سبک زندگی بتواند موجب شود طعم زندگی را بیشتر بچشیم، میزان رضایتمان از زندگی و دستاوردهایمان را بیشتر کند و شاید سرعت پیر شدن ما را نیز کاهش دهد.

بر اساس تحقیقات انجام شده، افراد تیپ شخصیتی قضاوتگر (J) بخاطر تمایلشان به سازماندهی هر آنچه که اطرافشان وجود دارد، بطور مستمر استرس سطح پایینی را تجربه می کنند که مانند بار استاتیک ( قابل توجه مهندسینی که استاتیک خوانده اند) در دراز مدت باعث آسیب های متعدد به روان و جسمشان می شود. بنظر می رسد نسخه قابل ارائه برای افرادی با این تیپ شخصیتی، کاهش سرعت زندگی، کاهش رقابت جویی، افزایش انعطاف پذیری و لذت بردن از شرایط موجود باشد.

در دنیای امروز اینطور بنظر می رسد که برای فرار از فشار رقابت مسری و سرعت گرفتن بی مورد زندگی، زندگی آهسته تر انتخابی هوشمندانه باشد.

زندگی آهستهنیاز به کمک یا سوال دارید؟