آینده

آینده متعلق به کیست؟

آینده متعلق به افرادیست که به زیبایی رویاهایشان ایمان دارند.

روزولتThe future belongs to those who believe in the beauty of their dreams

“Eleanor Roosevelt”نیاز به کمک یا سوال دارید؟