نقشه راه + حرکت = اثرگذاری

در بسیاری از سازمانها، دورنما و رسالت (Mission & Vision) یا وجود ندارند یا بیشتر کارکرد تزیینی دارند.

حرکت+نقشه راه= اثرگذاری
Mission+Vision=Effectiveness

فعالیت در شرکتی که دورنما و رسالت مشخصی ندارد همانند یک کابوس خواهد بود. دست و پا زدنی بی حاصل کمی به جلو و کمی به عقب و دور خود گشتن.

همینطور افرادی که دورنما و رسالت دارند اما شهامت و پشتکار عمل را ندارند، همیشه در رویا باقی خواهند ماند.

اثر گذاری و توفیق حاصل دورنما و رسالت توام با عمل است که موجب بقا و رشد شرکت می شود.

رسالت، دورنما، ارزش ها
رسالت، دورنما، ارزش ها

آیا برای بیزنس خود نقشه راه دارید؟
هدف شما در بیزنستان چیست؟ چرا هر روز این کار را انجام می دهید؟ ماموریت و رسالت شما چیست؟
ارزشهای شما کدامند؟
آیا آنچه انجام می دهید با ارزشهای شما سازگاری دارد؟

حرکت+نقشه راه= اثرگذارینیاز به کمک یا سوال دارید؟