احساس گناه ، گناه است!

 احساس گناه ، گناه است.

برخی از ما عمیقا و بطور ناخودآگاه می پنداریم چون مادران و پدرانمان زندگی خوب، آرام، شاد و عاشقانه ای نداشته اند، پس چرا ما داشته باشیم؟!

شاید از داشتن زندگی بهتر از مادران و پدرانمان احساس گناه و خجالت می کنیم اما نمی دانیم منشا آن کجاست. شاید خود را لایق زندگی ای بهتر از آنها نمی دانیم. اگر چنین است پس بودن آنها در زندگی ما قرار بوده باعث چه اتفاقی خارق العاده ای شود یا چه ارزش افزوده ای در ما ایجاد کند؟

اگر چنین احساس بی لیاقتی، احساس گناه و خجالت در ما وجود دارد شاید بخش بسیار قدرتمندی از ما همواره ناخودآگاه می کوشد ما را از خواسته هایمان دور کند و ریشه بسیاری دردهای ما را در خود حمل می کند.

اگر ما همانی که آنها بودند بشویم و نه بیشتر، آیا واقعا آنها را خوشحال کرده ایم یا زحماتشان را پایمال کرده ایم؟!

بهترین پاسخ برای قدرشناسی از آنان چیست؟ حداکثر مثل آنها زندگی کردن یا ………..

پاسخ به این سوالات که در ناخودآگاه بسیاری افراد وجود دارد می تواند شروع تحولی عظیم برای رفع تضاد نامشهود بین خواسته ها و آرزوهای خودآگاه با تمایلات و کشش های ناخودآگاه باشد و مقدمه ای برای صلح درون و آن زندگی خوب، آرام، شاد و عاشقانه ای که برای بدست آوردنش همه کار کرده ایم الا رفع تضادهای درونی خودمان.

برخی از ما عمیقا و بطور ناخودآگاه می پنداریم چون مادران و پدرانمان زندگی خوب، آرام، شاد و عاشقانه ای نداشته اند، پس چرا ما داشته باشیم؟!

شاید از داشتن زندگی بهتر از مادران و پدرانمان احساس گناه و خجالت می کنیم اما نمی دانیم منشا آن کجاست. شاید خود را لایق زندگی ای بهتر از آنها نمی دانیم. اگر چنین است پس بودن آنها در زندگی ما قرار بوده باعث چه اتفاقی خارق العاده ای شود یا چه ارزش افزوده ای در ما ایجاد کند؟

اگر چنین احساس بی لیاقتی، احساس گناه و خجالت در ما وجود دارد شاید بخش بسیار قدرتمندی از ما همواره ناخودآگاه می کوشد ما را از خواسته هایمان دور کند و ریشه بسیاری دردهای ما را در خود حمل می کند.

اگر ما همانی که آنها بودند بشویم و نه بیشتر، آیا واقعا آنها را خوشحال کرده ایم یا زحماتشان را پایمال کرده ایم؟!

بهترین پاسخ برای قدرشناسی از آنان چیست؟ حداکثر مثل آنها زندگی کردن یا ………..

پاسخ به این سوالات که در ناخودآگاه بسیاری افراد وجود دارد می تواند شروع تحولی عظیم برای رفع تضاد نامشهود بین خواسته ها و آرزوهای خودآگاه با تمایلات و کشش های ناخودآگاه باشد و مقدمه ای برای صلح درون و آن زندگی خوب، آرام، شاد و عاشقانه ای که برای بدست آوردنش همه کار کرده ایم الا رفع تضادهای درونی خودمان.

 

نیاز به کمک یا سوال دارید؟