از تصور تا واقعیت

گاهی برداشت ما از واقعیت به همین سادگی با برداشت دیگران متفاوت است.

شاید، اگر شک کنیم در برداشت های خود از واقعیاتی که به شدت به درستی آن معتقدیم، بتوانیم نگاه دیگران به واقعیت را هم درک کنیم.  بازهم شاید، آنچه ما واقعیت می پنداشتیم تنها برداشت و تعبیر ما از واقعیت باشد نه واقعیت عینی.

نیاز به کمک یا سوال دارید؟