استارتاپ گرایند اصفهان – زودفود

زودفود (اسنپ فود فعلی) | استارتاپ گرایند اصفهان

برای مطالعه جزئیات رویداد استارتاپ گرایند اصفهان درباره شکل گیری زودفود (اسنپ فود فعلی)، اینجا کلیک کنید.

تشکر از همه بچه های خوب و دوست داشتنی اکوسیستم استارتاپ و کارآفرینی اصفهاننیاز به کمک یا سوال دارید؟