استعداد من در چه زمینه ای است؟ در چه شغلی موفق می شوم؟

وبینار استعدادیابی شغلی به همراه دوست خوبم دکتر شهاب اناری عزیز

برای ثبت نام به لینک www.shahabanari.com/webinars مراجعه کنید.

شهاب اناری + کیارش عباس زادهنیاز به کمک یا سوال دارید؟