انتخاب عادلانه

انتخاب عادلانه
انتخاب عادلانه

بعضی مواقع علی رغم اینکه اولویت ما رفتار عادلانه است، اما به دلیل درنظر نگرفتن تفاوت ها، ناخواسته نا عادلانه رفتار می کنیم و عدالت قربانی می شود.

درک و به رسمیت شناختن تفاوت ها در صورتیکه از هر کدام در جای مناسب استفاده شود، موجب رشد و برقراری بهتر عدالت نیز می شود.نیاز به کمک یا سوال دارید؟