اگر می خواهی زندگی کنی . . .

خوب زندگی کردن

 خیلی از ما افراد موفقی هستیم و یا افراد موفقی را می شناسیم که علی رغم موفقیت های بزرگ هنوز احساس خوشبختی نمی کنند و حالشان خوب نیست. اگر چه هیچ فرمولی برای خوب، شاد، در آرامش و با معنا زندگی کردن وجود ندارد اما به عقیده من شاید بتوان با چند کار ساده احساس بهتری بدست آورد.

شب زود بخواب . . .

صبح زود بیدارشو . . .

لبخند بزن . . .

به عزیزانت و آدمها احترام بگذار . . .

به آنها عشق بورز حتی اگر برای همیشه کنارت نمانند.نیاز به کمک یا سوال دارید؟