برنامه ریزی در سازمان

برنامه ریزی سازمانی

در زمانهای نه چندان دور در شرکت های تجاری بسیار کوچک، برنامه ریزی معمولا کوتاه مدت و متوجه مسائل روزمره بازار بوده است. در این سازمانها برنامه ریزی بر اساس سلیقه و ادراک شخصی بوده تا یک فرآیند تجزیه و تحلیل حساب شده و سنجیده.
برنامه ریزی از مهمترین وظایف مدیر به شمار می آید.

در یک برنامه ریزی اصولی 3 اصل انعطاف، تجدید نظر و تعهد وجود دارد که به منظور دست یابی اهداف سازمان باید از آنها پیروی نمود. برای برنامه ریزی می توان از نمودار گانت (Gantt Chart) یا برنامه پرت(PERT) استفاده کرد.

در آینده در مورد موانع و محدودیت هایی که در برنامه ریزی با آنها روبرو می شویم، خواهم نوشت.نیاز به کمک یا سوال دارید؟