تخیل

تخیل

تخیل – آلبرت اینشتین
تخیل – آلبرت اینشتین

آلبرت اینشتین عقیده داشت، تخيل مهمتر از دانش است و برای شهود ارزش زیادی قائل بود.نیاز به کمک یا سوال دارید؟