ترکیب شخصیت و استراتژی

رهبری تیم

رهبری، ترکیبی قدرتمند از شخصیت و استراتژی است.

“ژنرال نورمن شوارتسکف”Leadership is a powerful combination of personality and strategy

“General Norman Schwarzkopf”نیاز به کمک یا سوال دارید؟