تفاوت یادگیری و اثربخشی

<>کارایی و اثربخشی و یادگیری

فاصله قابل ملاحظه ای میان آنچه که می دانیم و میزان استفاده ای که می بریم  و نهایتا و از همه مهمتر استفاده موثر یا کارآیی وجود دارد. بنابراین دانش اندوزی بدون کسب مهارت، در عمل بی حاصل خواهد بود و لازم است دانش آموخته شده به مرحله عمل در آید و در حیطه عمل به بوته آزمایش گذاشته شود. دانش تنها در این صورت است که به تجربه و مهارت مبدل می شود و حاصل آن اثربخشی یا کارآیی است.

یادگیری و اثربخشی

اندازه گیری اثربخشی مشاوره های استارتاپ و کسب و کارنیاز به کمک یا سوال دارید؟