تماس با من

021-28427020

مدیر آموزش                Edu@Abbaszadeh.org

روابط عمومی               PR@Abbaszadeh.org

سامانه پیامکی                            3000234944

 

برای ارتباط سریع و مستقیم با من از فرم زیر استفاده کنید: