جذب سرمایه و روشهای آن

بر اساس مرحله رشد کسب و کار شما و شیوه تامین مالی، ممکن است به طرح تجاری (Business Plan)، طرح توجیهی (FS) یا Pitch Deck  نیاز داشته باشید؛ همه این موارد به فارسی و در صورت نیاز به انگلیسی برای شما قابل اجرا است.

نیاز به کمک یا سوال دارید؟