جنگ یا درنگ ؟!

جنگ یا درنگ ؟!

زمانی که سارقی متجاوز به قلعه شما می زند و بخش هایی از داشته هایتان را با خود می برد، لازم است با تمام توان از قلمرو خود دفاع کنید حتی اگر صد سال طول بکشد.

ممکن است تمام منابعتان را در راستای هدفتان گردآوری کنید ولی شکست بخورید و نتوانید آنچه به سرقت رفته را بازپس گیرید. اشکالی ندارد بجای آن از چیزی حراست و حفاظت کرده اید که جایگزینی ندارد؛ عزت نفس تان!

شاید جنگجوی ما در نبرد شجاعانه شکست بخورد اما این شکست عزت دارد به اهمال در دفاع از موجودیت خودمان.

جنگجویی که در نبرد حق، اهمال می کند تا ابد پستی و فرومایگی خودش را فراموش نخواهد کرد؛ انگار سارقی به ناموسش زده و او صبر پیشه کرده است!

 نیاز به کمک یا سوال دارید؟