خاطرات شتابدهنده شزان

بیایید با اولین شتابدهنده ایرانی آشنا شویم.

به قول خود شزانی ها: 

شزان، اولین شتابدهنده ایرانی با استاندارد جهانی

شناختی، زیستی، اطلاعات و نانو

خاطرات شیرین قشنگی از کار توی فضای شیشه ای و گرم شزان دارم. آرزوی قلبیم اینه که همه استارتاپ های مستقر در این شتابدهنده  همچون قبل، به سرعت پیشرفت کنند روز به روز موفق تر باشند.

 

davدیدگاهتان را بنویسید