خاطرات شتابدهنده شزان

بیایید با اولین شتابدهنده ایرانی آشنا شویم.

به قول خود شزانی ها: 

شزان، اولین شتابدهنده ایرانی با استاندارد جهانی

شناختی، زیستی، اطلاعات و نانو

خاطرات شیرین قشنگی از کار توی فضای شیشه ای و گرم شزان دارم. آرزوی قلبیم اینه که همه استارتاپ های مستقر در این شتابدهنده  همچون قبل، به سرعت پیشرفت کنند روز به روز موفق تر باشند.

 

davنیاز به کمک یا سوال دارید؟