خود هراسی

خود هراسی

تا زمانی که عمیقا نتوانیم خودمان را به عنوان یک فرد باارزش و شایسته که دارای همه صفات خوب و بد انسانی است باور کنیم، آنچه به دنیا عرضه می کنیم نیز تابع همین باورها خواهد بود و در موقعیت های مختلف نخواهیم توانست براساس ذات واقعی و الهی خودمان عمل کنیم؛ بنابراین همواره درد خواهیم کشید. درد تضاد، درد فهمیده نشدن، درد تنهایی و …

شاید لازم باشد برخلاف گذشته که در دنیای بیرون بدنبال جواب و آرامش بوده ایم، این بار ابتدا در خلوت خود تلاش کنیم تا همه خصوصیات خوب و بد خود را بپذیریم و پس از آن باورکنیم که موجود شایسته و باارزشی هستیم. البته به این راحتی ها نخواهد بود!نیاز به کمک یا سوال دارید؟