دام تجربه قبلی

در یکی از کتاب هایی که در مورد روانشناسی و مدیریت صحبت می کنه یک تست جالب دیده بودم که بد نیست اینجا بیارمش تا شما هم ببینید. داره اشاره می کنه به پیش زمینه ذهنی ما انسانها و تاثیر تجربیات و مشاهدات گذشته ی ما بر روی درک ما از شرایط حال حاضر.

در زیر چه می بینید؟

 00000

برای افرادی که بطور متداول با الفبای انگلیسی سروکار دارند این یک T  (تی) است.

حالا در شکل های زیر چه می بینید؟

111

تعداد زیادی از مردم ممکن است بگویند دو T، سه T، یک سری T یا T های مختلف در ارتباط با یکدیگر. تعداد افراد اندکی اینها را بصورت احتمالات دیگر همچون آنتن تلویزیون خواهند دید.

دام تجربه قبلی
دام تجربه قبلی

قبلا در معرض یک T قرار گرفتن، ایجاد آمادگی می کند که عرضه بعدی الگوهای مشابه بعنوان تشکل بسط یافته T ها درک شود. هر تجربه قبلی، ذهن شما را در چهارچوب بخصوصی قرار می دهد که باعث می شود به هر وضعیت بعدی از درون آن چهارچوب یا عدسی تجربه قبلی بنگرید. این حالت بطور متداول به عنوان “دام تجربه قبلی” توصیف می شود. خاطره گذشته می تواند آینده را دیکته کند.

“بر گرفته از کتاب روانشناسی مدیر موفق”نیاز به کمک یا سوال دارید؟