دنیای امروز ما

امروز ما انقدر مشغله در زندگی داریم که ذهن ما مجال پیدا نمی کند چیزهای خوب و اتفاقات قشنگ را هم رصد کند.

حتی اگر این اتفاق بیفتد و از آن لذت ببریم، ذهن آشفته ی ما حتی فرصت قدردانی و تشکر را ندارد و آن حس خوب به سرعت در زیر خروارهای نگرانی و ذغدغه های روزمره مدفون می شود.

شاید به این دلیله که حالمون خوب نیست.

fe90



نیاز به کمک یا سوال دارید؟