دوره آموزشی کارآفرینی اجرایی و شروع کسب و کار

دوره کسب و کار ( شروع کسب و کار) و کارآفرینی اجرایی

این دوره با ترکیبی از مباحث شخصیتی و MBTI، باورها و مدل ذهنی کارآفرینان، استراتژی انتخاب ایده و شروع کسب و کار، مهارت های بازاریابی و فروش بهمراه پروژه های تیمی بصورت کارگاهی آغاز شد.

Steve Jobs - دوره کارآفرینی اجرایی

رویا و کارآفرینی

انتخاب مسیر - کارآفرینی یا کارمندینیاز به کمک یا سوال دارید؟