رابطه دانایی و احساس عدم امنیت

امنیت شغلی

گاهی جهالت بیش از دانایی احساس امنیت ایجاد می کند زیرا تصورات شخصی خود را جایگزین می کنیم برای واقعیت ها و چیزهایی که نمی دانیم؛  در ثانی زحمت دانستن را هم به خود نداده ایم.

جهالت بیش از دانایی احساس امنیت ایجاد میکند

نیاز به کمک یا سوال دارید؟