ای که مرا خوانده ای، راه نشانم بده

ای که مرا خوانده ای، راه نشانم بده                                                     در شب ظلمانی ام، ماه نشانم بده
                                   

یوسف مصری زچاه،گشت چنان پادشاه                                                  گر که طریق این بُوَد، چاه نشانم بده