رقابت یا همکاری ؟

رقابت یا همکاری ؟؟

بکار گیری سیاست رقابت یا همکاری و نحوه بکار گیری هر کدام همیشه یکی از دغدغه های مدیران بوده است.

رقابت یا همکاری؟
رقابت یا همکاری؟
نیاز به کمک یا سوال دارید؟