رهبری برای اجرای استراتژی

بهترین استراتژی ها بدون رهبری قدرتمند که مجری آن باشد، راه به جایی نمی برند!

رهبران سازمانی همان افرادی هستند که پرسنل و سایر مدیران به آنها اعتماد دارند، شایستگی شان را باور دارند و حاضرند به آنچه آنها رهنمود می دهند، عمل کنند.

ساده اندیشی است اگر تصور کنیم، داشتن استراتژی درست ما را به موفقیت می رساند مادامی که رهبری کارآمد و شایسته در سازمان نداریم!

نیاز به کمک یا سوال دارید؟