سادگی

پیمودن پیچیدگی ها، سادگی را به ارمغان می آورد.

موتزارت می گوید، نبوغ در سادگیست!

اما نه سادگی ای که ساده بدست آمده باشد؛ سادگی ای که از ورای پیچیدگی ها و بالا و پایین های مشقت بار بدست آمده و حاصل درک عمیق و لمس آنهاست.

پس سادگی پس از پیچیدگی با ارزش است.نیاز به کمک یا سوال دارید؟