سمینار کارآفرینی و استراتژی فردی در دانشگاه تربیت مدرس

سمینار کارآفرینی و استراتژی فردی و شغلی برای آغاز مسیر در دانشگاه تربیت مدرس (رویداد ریتو):

سمینار کارآفرینی ریتو - دانشگاه تربیت مدرس

این سمینار با زحمات شبانه روزی و مدیریت عالی تیم ریتو برگزار شد. درآینده بیشتر راجع به آن خواهم نوشت.نیاز به کمک یا سوال دارید؟