شروع دوره جدید مهارت های شغلی و زندگی

دوره بعدی مهارت های شغلی و زندگی به مدت 55 ساعت برای گروه جدید آغاز شد.

نیاز به کمک یا سوال دارید؟