شروع پیشرفت

شروع پیشرفت

آگاه شدن از اینکه حقایقی را نادیده گرفته اید، گام بزرگی به سوی دانش است.

“بنیامین دیزرائیلی، نخست وزیر انگلستان”نیاز به کمک یا سوال دارید؟