عشق ماندگار

مناجات با خدا

نگاه آرام و مهربانش طنین انداز عمق و بزرگی روح اوست.

ایشان جزو اولین افرادی بودند که در بدو تاسیس دانشگاه تهران در این مکتب فلسفه آموخته اند و پس از آن در بسیاری مدارس کشور در نقش یک معلم رسالت  آموزش و پروش افراد زیادی را عهده دار بوده و بعدها نیز در نقش مدیر این مسیر را ادامه داده اند.

بودنشان را سپاس. بودن همه مادر بزرگهایمان را.

آخرین شعری که به تازگی ایشان سروده اند را با عنوان “مناجات با خدا” ضمیمه ی این مطلب کرده ام.

مناجات با خدا - سروش خانبلوکینیاز به کمک یا سوال دارید؟