فاصله ی پول تا زندگی کردن

بعضی از ما به شدت دنبال پول هستیم فقط چون زندگی کردن رو بلد نیستیم.

به شدت دنبال پول بودن ما رو طوری مشغول نگه می داره که برای مدتی درد بلد نبودن زندگی تسکین پیدا بکنه.

خیلی از ما اگر هم ثروتمند بودیم بازهم زندگی کردن رو بلد نبودیم؛ همونطور که لذت بردن، آرامش و شاد زیستن رو بلد نیستیم.

مشغله ها، کار زیاد، دغدغه ی پول و خیلی چیزهای دیگه گریزگاهیه تا ذهن فراموش کنه درد زندگی نکردن رو …

بعضی از ما چون زندگی کردن بلد نیستیم دنبال پولیم…..

متاسفانه حال بد، از بیرون خوب نمیشه!

آرامشنیاز به کمک یا سوال دارید؟