فرهنگی که می سازیمش و می سازد ما را!

فرهنگ سازمانی

در ابتدا این مدیران و بنیانگذاران شرکت/سازمان هستند که فرهنگ آن را خلق می کنند اما پس از آن، این فرهنگ سازمان است که مدیران و پرسنل بعدی را می سازد. اگر در شرکتی که در آن کار می کنیم یا شرکتی که خود آن را بنیان نهاده ایم رفتار درستی بین کارکنان وجود ندارد، شاید مروج فرهنگ صحیحی نبوده ایم و یا اینکه از مراتب شکل گیری این فرهنگ در سازمان غافل بوده ایم. در اغلب سازمانها توجه خاصی به ادبیات، رفتارها و گفتارهای پرسنل و مدیران نمی شود و بنابراین بسیاری پرسنل و حتی مدیران قربانی فرهنگ جاری در سازمانی هستند که در آن کار می کنند و پس از آن خود سازمان نیز قربانی فرهنگ افراد می شود.

نیاز به کمک یا سوال دارید؟