فرهنگ سازمانی ، منافع سازمانی ، منافع فردی

منافع سازمانی

عکس زیر زمانی را نشان می دهد که منافع و در ادامه آن استراتژی هایی که هر فرد برای تامین منافع خود اتخاذ می کند با منافع، اهداف و متعاقب آن استراتژی هایی که در سازمان برای دست یابی به دورنمای تعیین شده اتخاذ می شود همسو نبوده و در تضاد است.

منافع فردی در تقابل با منافع سازمان
منافع فردی در تقابل با منافع سازمان

اگر هر یک از بخش های سازمان و حتی در نگاه موشکافانه تر هر یک از پرسنل سازمان را معادل یک بردار در نظر بگیریم، در شرایطی که منافع افراد با منافع و استراتژی سازمان همسو نباشد، افراد تلاش یکدیگر را خنثی می کنند و در نهایت جمع برداری حاصل از فعالیت پرسنل کاهش می یابد و در مواردی ممکن است منفی شود. بدین معنا که در چنین سازمانی هر شخص برای تامین منافع شخصی،  مسیر خود را  می رود و جهت گیری و منافع سازمان رفته رفته کمتر و کمتر دغدغه افراد خواهد بود مثل یک کشتی در حکم سازمان که هر یک از ملوانان(پرسنل) به سمتی پارو می زند تا زودتر خود را به ساحل برساند و در نهایت کشتی حرکت زیادی نخواهد کرد زیرا برآیند نیروها همدیگر را خنثی می کنند کشتی درجا می زند.

همسو نبودن منافع و استراتژی ها
همسو نبودن منافع و استراتژی ها

نیاز به کمک یا سوال دارید؟