محدودیت های ذهنی

محدودیت های ذهنی تنها مانع برآورده شدن آرزوهای ماست.

چطور می توان با 4 خط مستقیم بدون برداشتن قلم از روی کاغذ، از تمام نقاط آبی عبور کرد؟

Untitled

اگر نمی توانید تنها با 4 خط مستقیم و بدون برداشتن قلم از روی کاغذ همه این نقاط آبی را به هم وصل کنید این دلیل بر محدودیت های ذهنی شماست که به ذهن شما تحمیل شده است.

Nine-dot-success

بیشتر محدودیت های ما، محدودیت هایی هستند که صرفا در ذهن ما وجود دارند نه در واقعیت.

محدودیت های ما
محدودیت های ما

 

نیاز به کمک یا سوال دارید؟