مدیریت (ریاست) در برابر رهبری

تفاوت مدیریت و رهبری

یک بیزنس با بکارگیری مدیریت و رهبری بصورت توام بسیار سریعتر از زمانی رشد خواهد کرد که هر کدام از این دو به تنهایی مورد استفاده قرار گیرند.

تفاوت مدیریت و رهبری
تفاوت مدیریت و رهبری
نیاز به کمک یا سوال دارید؟