مسئولیت اجتماعی

آموزش بازاریابی و فروش برای زنان سرپرست خانوار


آموزش مهاجران افغان (موسسه ژاپنی نیکو و سازمان ملل UNHCR)

آموزش کسب و کار به مهاجران افغان – موسسه خیریه ایلیا
آموزش کارآفرینی به مهاجران – NRC – DRC
آموزش کسب و کار – شهر ری – مهاجران افغان


توصیه نامه های موسسه ژاپنی NICCOخاطراتی با مردم مهربان افغان، که هیچ وقت فراموش نمی شوند