برای درخواست همکاری یا پروژه با شماره 88275576-021 تماس بگیرید

مسئولیت اجتماعی

آموزش بازاریابی و فروش برای زنان سرپرست خانوار

آموزش مهاجران افغان (موسسه ژاپنی نیکو و سازمان ملل UNHCR)

آموزش کسب و کار به مهاجران افغان - موسسه خیریه ایلیا

آموزش کارآفرینی به مهاجران - NRC - DRC

آموزش کسب و کار - شهر ری - مهاجران افغان

توصیه نامه های موسسه ژاپنی NICCO

خاطراتی با مردم مهربان افغان، که هیچ وقت فراموش نمی شوند