مسابقه میدون

اینجا درباره مسابقه میدون، عصر جدید کسب و کارها صحبت خواهیم کرد. در این مسابقه هم استعدادهای کسب و کار فرصت ارتباط با مخاطب خودشان را خواهند داشت و هم شاهد مسابقه کسب  و کار ها خواهیم بود.

نیاز به کمک یا سوال دارید؟