Consult[@]Abbaszadeh.org
76 55 27 88 21 98+ | 09106812239
برای اطلاع از رویدادها، نام خود را به 3000234944 پیامک کنید

مشاوره، منتورینگ و کوچینگ

بجای اختراع دوباره ی چرخ، از تجربه دیگران پل بسازیم و سریع تر رشد کنیم!

بر اساس آمار و داده های ما در ۷ سال اخیر افراد، استارتاپ ها و کسب و کارهایی که بموقع از مشاور مناسب استفاده کرده اند یک دوازدهم سایرین هزینه کرده اند، ۲ برابر نرخ موفقیت بالاتری داشته اند و تا ۷ برابر بیشتر سرمایه جذب کرده اند.

انواع منتور و مشاور