مشاوره استراتژیک مدیران ارشد

مشاور استراتژیک چه کاری می تواند برای مدیران ارشد انجام دهد که بدون آن ممکن است آسیب ببینند و متضرر شوند؟

یک مشاور استراتژیک با استفاده از ابزارهایی که دارد به تحلیل منابع سازمان، رقبا، سناریوهای خوش بینانه و بدبینانه قابل تصور برای سازمان و بازار می پردازد و در نهایت با سنجش ابعاد و جنبه های مسائل و چالش های پیش رو، تصویری درست و جامع برای تصمیم گیری در اختیار مدیران ارشد قرار می دهد. به عبارت دیگر یک مشاور استراتژیک تمام داده هایی که در اختیار او قرار می گیرد و داده هایی که خودش گرد آوری می کند را بررسی و هضم می کند و چکیده ی آن را برای تسهیل تصمیم گیری در اختیار هیات مدیره، مدیران عامل یا ارشد سازمان قرار می دهد.

نیاز به کمک یا سوال دارید؟