منابع روز برای MBTI

افراد زیادی در زمینه شخصیت شناسی MBTI، تیم سازی و مدیریت منابع انسانی علاقه مند به مطالعه بیشتر هستند اما کتابهای انگشت شماره در ایران وجود دارد که این مباحث را پوشش می دهند. از این رو تعدادی از کتابهای روز که در این زمینه به زبان انگلیسی وجود دارند را معرفی می کنم.

ثبت نام دوره نیمه خصوصی و کارگاهی MBTI

سیاسی کاری در سازمان و شخصیت شناسی MBTI

دوره شخصیت شناسی کاربردی-MBTI

MBTI Teambuilding
MBTI teambuilding program: Leader’s resource guide – 419.00 USD

Essentials of MBTI Assessment

Career Match

Type Talk at Workنیاز به کمک یا سوال دارید؟