من آدم خیلی مهمی هستم

روحیه دادن به خود

زمانی که با جدیت تمام سرگرم انجام کاری به شدت مهم هستیم، گاهی ضرورت پیدا می کند از قالب خود بیرون آییم و ببینیم شاید آنچه که انجام می دهیم و آن را مهم می شماریم آنقدرها هم مهم نباشد.

بسیاری از مهم بودن های ما از نگاهی دیگر غیر مهم و حتی ناچیز جلوه می کنند در حالی که شاید حتی لحظه ای نتوانسته ایم به چیزی جز اهمیت مسائل خودمان بیندیشیم و تمام تمرکز و دغدغه ی ما موفقیت و پیروزی در چیزهایی بوده است که آنها را مهم ترین موضوعات می دانسته ایم. شاید بسیاری موضاعات دیگر هم باشند که اگر چه از دور مهم جلوه نکنند اما در حقیقت عمق و ژرفای غیر قابل انکاری به زندگی و روح ما می بخشند؛ حداقل برای آنان که لمسش کرده اند.

این ویدئو کلیپ کوتاه را دیدم و برایم تداعی شد که بسیاری مهم بودن هایم، تنها زایده ذهن من بوده است و چه بسا خودم را با کارهای مهم از نگاه دیگران از انجام آنچه واقعا با ارزش است محروم کرده ام تا فقط مهم باشم.

[jwplayer mediaid=”1373″]

هزینه نمایش مهم بودنهایمان گاهی آنقدر سنگین است که به تجربه اش نمی ارزد. ما آنقدرها هم مهم نیستیم!

تنها جواب به افرادی که در این ویدئو می بینید، فقط احترام است.

شاید کارهای مهم واقعی هر کدام از ما همان هایی باشد که روزها و سالهاست از انجام آنها طفره رفته ایم و خودمان را سرگرم کارهای به ظاهر مهمتر و حیاتی تر کرده ایم.

زندگی برای هر کدام از ما چه معنایی دارد؟ درکنار چه کسانی؟ کجا و چگونه؟

نیاز به کمک یا سوال دارید؟